Hopp til innhold
Selbu - Trøndelag

Selbu – Heggen Hyttegrend

 • Bebygdareal

  861 m2

Østrungen / Bringen / Selbu, 7580 Selbu

Realiser din hyttedrøm i Heggen Hyttegrend - store flotte solrike tomter ved vannet - kun en drøy time fra Trondheim!

Beskaffenhet

Heggen Hyttegrend er et nyregulert hytteområde i naturskjønne omgivelser ved Østrungen, Selbu!

Kun en drøy times kjøring fra Trondheim, 40 min fra Stjørdal - enkel og kjapp tilkomst, gir økt bruk og glede!

NB! Tomt A31 (hytte bygget), A33 (bygging pågår ), A35 (bygging pågår), A37 (hytte bygget), A39 og A53 er solgt, A28 er reservert.

NB! Naust taes ut av planen - gir følgelig en enda bedre sjøutsikt!

I første byggetrinn er det 14 stk. store vestvendte solrike utsiktstomter (1,1-1,5da) like ved flott innsjø - muligheter for båtplass! Er det ønskelig å kjøpe ytterligere tilleggsareal (opptil 2 mål) på tomta, så er det mulig på flere av tomtene.

Tomtestørrelsene på hele utbyggingen varierer er fra 861 til inntil hele 2000 m2 - slik at det er tydelig at større tomter også kan kjøpes.

De minste tomtene i neste byggetrinn går nok for ned til 350.000 kr. uten ytterligere opparbeidelse. (Spør grunneier Eivind Aune for mer info om neste byggetrinn.)

Hyttetomtene ligger på ulike høydekoter oppover i terrenget - følgelig god og usjenert sjøutsikt fra alle tomter!

Alle fasiliteter - vann, strøm, avløp, vinterbrøytede veier!

Grunneier har et etablert samarbeid med hytteleverandøren Bergehytta fra Berge Sag, som har mange flotte hyttemodeller og som har egne arkitekter for å tegne din hyttedrøm!

Sjekk ut våre katalogmodeller her - https://bergesag.pyxserver.no/hytte/hyttemodeller/

Det er bygget visningshytte i feltet. Kontakt Eivind Aune på +47 95 55 85 55 for å få sett denne.

Flotte fiske og friluftsområder like utenfor hytteveggen både på sommer og vinter!
Felles gapahuk er etablert i strandkanten. Lekeområde og fotballbane, samt egen badestrand for feltet vil bli etablert!

Tilknytning til skiløyper og nyetablerte rekreasjonsløyper for snøscooter direkte fra området!

Mer info på @Heggen Hyttegrend på Facebook - https://www.facebook.com/HeggenHyttegrend/ .Lik og følg med der!

Ta gjerne kontakt for en hyggelig hytteprat eller visning!

Første byggetrinn består av 14 tomter (Tomt A28-A40 og 53 (som nå er solgt!)).

Innenfor byggeområdet kan det på tomtene oppføres fritidsboliger, anneks og garasjer/uthus.

Tomteprisen er fra kr 350.000,- og tilkoblingsavgift på strøm på kr 70.000,- kommer i tillegg.

Vann og strøm frem til tomtegrensa inngår i prisen og selvsagt får man vinterbrøytede veier frem til hytta. Ca. pris avløpsanlegg estimert til kr 60.000.

REGLER FOR UTFORMING AV FRITIDSBEBYGGELSE

Tillatt bruksareal BRA og gesims- og mønehøyde måles i henhold til tekniske forskrifter (TEK) til plan- og bygningsloven.
Totalt bruksareal pr tomt skal ikke overstige 180 m2. I tillegg kan det ved hovedbygning godkjennes inntil 30 m2 oppbygd terrasse. Terrassen kan bygges med en maksimal høyde over terreng tilsvarende 1,0 m.
Det tillates kun en hovedbygning pr. tomt.
Anneks kan godkjennes inntil 30 m2 BRA, plasseres med tunvirkning og med avstand inntil 15 m fra hovedbygningen.
Garasje/uthus kan godkjennes med inntil 50 m2 BRA, plasseres med tunvirkning og inntil 15 m fra hovedbygning.
Gesims- og mønehøyde skal måles fra toppen av grunnmur/pilar.
Tillatt maksimal gesimshøyde er:
- hovedbygning 4,5 m
- ev. sidebygning 4,0 m
Tillatt maksimal mønehøyde er:
- hovedbygning 6,0 m
- ev. sidebygning 5,2 m

Vann og privat avløpsløsning. Bebyggelse uten innlagt vann skal etablere toalettløsning med tradisjonell utedo eller annen biologisk toalettløsning.
Taktekking skal være av torv, impregnert tre, skifer eller andre materialer med mørk ikke-lysreflekterende overflate. Glatte metallplater tillates ikke, uansett farge.
Vegger skal være i trepanel eller tømmer, eventuelt i kombinasjon med naturstein.
Skarpe eller lyse farger tillates ikke, som hovedfarge eller som kontrastfarge på vinduer, vindskier, grunnmur etc. Eventuelle sidebygninger skal være i samme farge som hovedbygning. Eventuell oppbygd terrasse og rekkverk skal være i bygningenes hovedfarge.
Bygningene kan utformes med saltak, valmtak, flate tak eller pulttak. Saltak skal ha en maksimal takvinkel på 40 grader. Saltak kan utformes med ark.
Garasjer/uthus/carport kan ha avvikende takvinkel fra fritidshusene, men skal tilpasses disse.
Eventuelle forstøtningsmurer skal utføres av naturstein/sprengstein, minimaliseres og utformes slik at de harmonerer best mulig med områdets naturgitte topografi.

VEG
Adkomstveger er felles for alle fritidsboliger innenfor planområdet.
Vegnettet kan benyttes av grunneiere, hytteeiere og andre rettighetshavere i området.
Nye adkomstveger etableres med en vegbredde på 4,0 meter, fordelt på kjørebanebredde 3,5 meter og 2 x 0,25 meter skulder. Grøfteareal er avsatt med 1,0 meters bredde på hver side. Regulert senterlinje er vist på plankartet.
Alle adkomstveger skal vinterbrøytes etter den til enhver tid gjeldende brøyteordning og gis sommervedlikehold i henhold til den ordning for sommervedlikehold som etableres for området.
Alle tomter innenfor planområdet har rett til å anlegge egen stikkvei inn til tomt.

PARKERING
Det skal på egen tomt avsettes tilstrekkelig areal for adkomst og parkering til minimum 2 biler.
Regulerte parkeringsplasser kan benyttes av grunneiere, hytteeiere og andre rettighetshavere i området.
Parkeringsarealer tilknyttet naustene er forbeholdt denne bruk.

VEDRØRENDE INFRASTRUKTUR:

Vei
Adkomstveier frem til tomtegrense etableres av grunneier – vei inne på tomten og tomten for øvrig opparbeides av tomtekjøper.

Vann
Felles vannforsyning – og vannledning er lagt inn til tomtegrensen.

El
Trønderenergi/Tensio har nylig tilført strøm til området. Det vil bli lagt strøm til tomtegrensen, men tilkobling er frivillig.

Avløp-/Minirenseanlegg er etablert for noen av tomtene - private anlegg med tett tanker/infiltrasjon for de andre.

Heggen Hyttegrend Hytteforening
Når feltet er kommet godt i gang vil Heggen Hyttegrend Hytteforening etableres – og videre drift og forvaltning av felles anlegg, aktiviteter etc. vil gjøres av Hytteforeningen.
Medlemskap i hytteforeningen er obligatorisk, og evt. kostnader fordeles likt på medlemmene/partene.

Flere bilder og info på 'Heggen Hyttegrend' på Facebook - følg siden!

Ta kontakt med grunneier Eivind Aune (mobil: +47 9555 8555), utenom selgere Bergehytta - Berge Sag, for visning og utfyllende informasjon.

Regulering

Fritidsbolig

Kontakt

Ta kontakt med grunneier for visning/besiktigelse og mer informasjon om tomter og selgere i Berge Sag en hyggelig prat om hytte en kan bygge på feltet.

Grunneier:

Eivind Aune
mob. +47 9555 8555
[email protected]

Ronny Gundersen

Hytteselger

[email protected] 98229386

Jarle Troland

Hytteselger

[email protected] 98229316

Meld interesse Selbu – Heggen Hyttegrend

  Bestill vår hyttekatalog

  Utforsk våre flotte hyttemodeller – bygg selv eller la oss gjøre det.

   Har du allerede tomt?

   Ja, jeg har tomtNei, jeg har ikke tomt

   Hvordan vil du få tilsendt katalogen?

   Jeg har lest og godtar samtykkeerklæringen*

   Samtykkeerklæring